Przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego, które może zostać poddane badaniu biegłego rewidenta. Podmioty, których roczne sprawozdanie musi zostać poddane badaniu, wskazują przepisy ustawy o rachunkowości.
Pierwszym etapem badania jest weryfikacja tego, czy jest ono sporządzone na bazie prawidłowo prowadzonej ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych oraz czy opracowana je zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W dalszej kolejności sprawdzane jest czy ma odpowiednią treść i formę wynikającą z przepisów i umowy danego podmiotu oraz czy dane przedstawione zostały w sposób transparentny i rzetelny.

Rewident po zakończeniu czynności sprawdzających, ma obowiązek wystawiania opinii i sporządzenia raportu zawierającego między innymi:
– ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa,
– ocenę wdrożonego systemu rachunkowości,
– ocenę prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności,
– stwierdzenie stosowania się do zasad w zakresie ostrożności przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,
– stwierdzenie utworzenia rezerw w wysokości umożliwiającej pełne wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań,
– przedstawienie sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku finansowego firmy, z uwzględnieniem zjawisk

Badanie musi być podpisane przez biegłego rewidenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie finansowe powinno złożone być w formie elektronicznej i opatrzone e-podpisem.