Biegły rewident to osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania czynności rewizyjnych w przedsiębiorstwie. Podstawowym zadaniem osoby wykonującej ten zawód jest badanie sprawozdania finansowego w celu ustalenia czy dana firma przedstawia swoją sytuację finansową i osiągnięty wynik finansowy w sposób rzetelny.

Aby zostać biegłym rewidentem należy spełnić szereg wymogów, którymi są między innymi:

– posiadanie pełnej zdolności prawnej,
– brak wyroków związanych z umyślnym popełnienie przestępstwa lub przestępstwem skarbowym,
– posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– odbycie rocznych praktyk oraz co najmniej dwuletniej aplikacji w firmie audytorskiej
– zdanie egzaminu na biegłego rewidenta,
– zdać egzamin dla kandydatów na biegłego rewidenta i egzamin dyplomowy.

Osoba, która chce posiadać uprawnienia do badania sprawozdania musi także:

– postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
– w każdym roku kalendarzowym podnosić swoje kwalifikacje,
– przestrzegać standardów rewizji finansowej,
– przestrzegać zasad etyki i niezależności,
– stosować się do uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
– opłacać składkę członkowską.