Czynny żal jest instytucją, z której możliwość skorzystania pojawia się w sytuacji nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej. Czynny żal, a więc zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, które każdorazowo składa się na piśmie w Urzędzie Skarbowym osobiście, bądź za pośrednictwem poczty.

W czynnym żalu obowiązkowo powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– dane osoby wnoszącej zawiadomienie,
– charakter popełnionego czynu,
– okoliczności, które sprawiły, że doszło do takiej sytuacji,
– dane osób, które przyczyniły się do popełnienia tego czynu,
– to, czy czyn został naprawiony i jeśli nie, to kiedy i jak zostanie naprawiony.

Obowiązujące przepisy prawa nie narzucają terminu, który obowiązuje na złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

Przepisy prawa pochodzące z Kodeksu Spółek Handlowych mówią:
„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

 

Sprawdź również artykuł pt. OUTSOURCING KSIĘGOWY”!