Czy każdy może prowadzić księgowość? Dla kogo zawód księgowego jest odpowiednim “planem na życie”?

Warto zaznaczyć, że zawód księgowego nie jest przeznaczony dla każdego. Istotne jest, że, aby wykonywać zawód księgowego należy posiadać odpowiednie cechy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług oraz poprawnie wykonywaną pracę.

Decydując się na wykonywanie zawodu księgowego musimy mieć na uwadze odpowiedzialność, którą ponoszą osoby prowadzące księgowość oraz wypełniające obowiązki księgowo-podatkowe. Za wszelkie nieprawidłowości w ewidencji księgowej oraz dokumentacji przewidziane są kary finansowe. Warto również zwrócić uwagę na zasady odpowiedzialności w umowie pomiędzy księgowym a klientem.

Dla kogo zawód księgowego?

Zawód księgowego może wykonywać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
  • posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Warto podkreślić, że decydując się na zawód księgowego musimy mieć na uwadze konieczność uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu zmian księgowo-podatkowych.