Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w ściśle określony sposób, następnie sprawdzone i przesłane do KRS. Musi zawierać odpowiednie informacje, przedstawione w sposób przewidziany przez ustawodawcę.

Dokument ten musi zawierać:

1. Wprowadzenie – informacje na temat polityki rachunkowości przyjętej przez firmę czy stosowane metody wyceny.
2. Bilans – czyli zestawienie aktywów i pasywów na początku i na końcu okresu sprawozdawczego.
3. Rachunek zysków i strat – informacje dotyczące poszczególnych rodzajach działalności, ogólnym wyniku finansowym i podsumowanie przychodów i kosztów.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia – uzupełniające informacje, które mają na celu umożliwienie pełnego zrozumienia sprawozdania.

Do dokumentów, które musi zawierać sprawozdanie wybranych jednostek, należą:

1. Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane na temat elementów składających się na kapitał własny i określenie kierunku zmian.
2. Rachunek przepływów pieniężnych – podsumowanie przypływów przy uwzględnieniu źródeł i przeznaczenia.

Dodatkowo należy pamiętać o obowiązkowych załącznikach.

Sprawozdanie finansowe dodatkowo musi podpisane być podpisem elektronicznym i wysłane drogą elektroniczną w odpowiednim formacie.