Hosting w uproszczeniu można określić, że jest to udostępnienie klientowi przez dostawcę usług internetowych możliwości prowadzenia strony internetowej, sklepu online czy obsługi poczty elektronicznej. 

Usługi hostingu nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym wydatki poniesione na hosting przez przedsiębiorcę zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości, że wydatki na stronę internetową czy obsługę poczty elektronicznej są przedsiębiorcy niezbędne do uzyskania przychodów czy utrzymania ich źródła, a dodatkowo są ściśle związane z prowadzoną działalnością. 

Na gruncie podatku VAT usługi hostingowe zaliczają się do usług elektronicznych, przy czym mogą być one realizowane zarówno na rynku krajowym, jak i przez firmy zagraniczne. W tym drugim przypadku dla celów VAT należy ustalić miejsce świadczenia usług.

Ogólnie rzecz biorąc, miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu posiada usługobiorca. Wówczas mamy do czynienia z importem hostingu. VAT należny powinien więc zostać wykazany w momencie wykonywania usługi, a VAT wykazany jest jednocześnie dla usługobiorcy podatkiem naliczonym, który może zostać odliczony jeśli oczywiście zakup jest związany z prowadzoną działalnością.