Jednolity Plik Kontrolny wszedł w życie 1. lipca 2016 roku. Jego głównym zadaniem jest uszczelnienie systemu podatkowego.
JPK to księgi i dokumenty księgowe prowadzone przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych w formacie xml przekazywane na żądanie organu podatkowego.

Wyróżniamy następujące struktury JPK:
1. JPK_KR – księgi rachunkowe
2. JPK_WB – wyciąg bankowy
3. JPK_MAG – magazyn
4. JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
5. JPK_FA – faktura VAT
6. JPK_KPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
7. JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt).

Każda z tych struktur składa się z następujących sekcji:
– nagłówkowej – dane identyfikujące podmiot,
– merytorycznej – informacje odnośnie zdarzeń gospodarczych,
– kontrolnej – sumy kontrolne zapewniające, że informacje zostały właściwie odczytane.

Korzyści wynikłe z wprowadzenia JPK:
– odejście od wydruków papierowych,
– szybka analiza dostępnych danych,
– zautomatyzowanie,
– ułatwienie pracy audytorom,
– szybka i skuteczna kontrola podatkowa.

Kto zobowiązany jest do sporządzenia JPK?
Otóż do sporządzenia, a następnie wysłania JPK zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję w formie elektronicznej.