Podatnicy podatku dochodowego CIT oraz PIT mogą dokonać amortyzacji jednorazowej w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności.

W ramach pomocy de minimis, przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika również mogą skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Nie każdy jednak mały podatnik może z tej ulgi skorzystać, ponieważ objęta jest ona ograniczeniem dotyczącym składników majątku.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.
Ulga objęta jest limitem w wysokości 50 000 euro, a więc w roku 2020 limit ten po przewalutowaniu wynosi 219 000 złotych.

Warto wiedzieć, że pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć 200 000 euro oraz, że:

  • składniki majątku, których wartość nie przekracza 10.000 zł. nie wliczają się do limitu
  • amortyzacji jednorazowej można dokonać nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia do ewidencji środka trwałego

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego udokumentować należy w księgowości firmy wraz z uiszczeniem odpowiedniego wpisu w ewidencji środków trwałych i podatkowej księdze przychodów i rozchodów.