Coraz częściej spotykamy się z określeniem “doradca podatkowy”. Kim jest taka osoba i jakie może świadczyć usługi na rzecz swojego Klienta? Odpowiedź znajdziesz w naszym dzisiejszym wpisie.

Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego, który został powołany 1 stycznia 1997 roku ustawą “o doradztwie podatkowym”. W praktyce zawód ten był wykonywany już znacznie wcześniej.

Usługi związane z doradztwem podatkowym mogą świadczyć tylko:

  • osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych
  • adwokatów i radców prawnych
  • osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Jakie czynności obejmuje doradztwo podatkowe?

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych
  • prowadzenie, w imieniu klienta, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielenie im pomocy w tym zakresie
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów, w postępowaniu przed organami administracji publicznej