Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo przedsiębiorców przewiduje wprowadzenie możliwości przeprowadzania kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bez wcześniejszego zawiadomienia.

W jakim celu przeprowadzana jest kontrola? PIP nadzoruje i kontroluje przestrzeganie prawa pracy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, uprawnień pracowników oraz legalności zatrudnienia. W trakcie przeprowadzanej kontroli dokumentowane są wszelkie uchybienia w zakresie prawa pracy.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy o PIP:

„inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.”

art. 48 ustawy z dn. 6 marca 2018  r. – prawo przedsiębiorców stanowi, że:

„organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.”

Warto zaznaczyć, że jeżeli mimo zapowiadanej kontroli nie zostanie ona przeprowadzona w terminie 30 dni od zawiadomienia – wymagane jest ponowne zawiadomienie przedsiębiorcy.

Do Sejmu wpłynął projekt umożliwiający przeprowadzenie kontroli PIP bez wcześniejszego zawiadomienia o tym pracodawców.