Przedsiębiorcy, którzy decydują się na księgowość uproszczoną, często wybierają Księgę Przychodów i Rozchodów, w skrócie KPiR. Jest to stosunkowo łatwa forma księgowości, w której ujmuje się wszystkie transakcje dotyczące przedsiębiorstwa.

Co konkretnie wpisuje się do księgi przychodów i rozchodów?
1. Przychody.
2. Zakup towarów i materiałów.
3. Wydatki związane z prowadzeniem działalności.
4. Koszty prac badawczo-rozwojowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje: spółki jawne, cywilne, partnerskie oraz osoby fizyczne osiągające dochód z działalności pozarolniczej i nie opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i zgodny ze stanem faktycznym. Powinno się w niej wykazywać wszystkie przychody i koszty poniesione przez przedsiębiorstwo, zapisując je w odpowiednich kolumnach tabeli; na koniec miesiąca należy je podsumować.

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona z dniem rozpoczęcia działalności lub 1 stycznia. O fakcie jej prowadzenia przedsiębiorca powinien poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie nie dalszym, niż 20 dni od założenia KPiR.