Przedsiębiorcy często obawiają się pełnej ewidencji księgowej. Dlaczego? Ten sposób księgowania zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat przepisów Ustawy o rachunkowości oraz umiejętności wdrażania wszelkich zmian prawnych.

Warto zauważyć, że pełna księgowość stanowi najlepsze narzędzie do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do:
🔰sporządzania sprawozdań finansowych,
🔰tworzenia rachunków zysków i strat,
🔰wykazu składników aktywów i pasywów,
🔰prowadzenia ksiąg głównych,
🔰prowadzenia ksiąg pomocniczych.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości:
🔰 spółki handlowe
🔰 podmiotu funkcjonujące a zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
🔰 samorządy, a zatem gminy, powiaty, województwa i ich związki,
🔰jednostki oraz zakłady budżetowe,
🔰jednostki funduszy celowych,
🔰osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
🔰jednostki działające dzięki otrzymanym środkom finansowym (dotacje, subwencje)

Dodatkowo osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa, których wartość przychodów w poprzednim roku wyniosła co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro.

Ile wyniesie limit przychodów w 2022 r.?
Limit przychodów pełnej księgowości w 2022 roku: 9 188 200 zł.