Przychód, stanowi jeden z dwóch najważniejszych elementów Księgi Przychodów i Rozchodów, tuż obok kosztów uzyskania przychodów. Możemy podzielić go na ten wynikający z działalności podstawowej (dotyczący zarobku uzyskiwanego z głównej działalności firmy) i pozostały.

Przychód podstawowy wynika ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług czyli zakresu działań określonych przez PKD, już na etapie zakładania firmy. Inne przychody, wynikające z funkcjonowania firmy na rynku, takie jak na przykład odsetki bankowe czy dodatnie różnice kursowe, również wymagają zaksięgowania w KPiR.

W Księdze Przychodów i Rozchodów na ujęcie przychodów firmy przeznaczone są trzy kolumny, od 7-9.

Kolumna 7 w KPiR: wpisujemy w niej wartość sprzedanych towarów i usług, firmy zgłoszone do VAT w tej kolumnie wpisują kwotę netto, a te zgłoszone do VAT kwotę brutto.

Kolumna 8 w KPiR: wpisujemy pozostały przychód, np. przychód z tytułu zbycia majątku lub odsetki otrzymane od kontrahentów, wynikające z nieterminowego uregulowania przez nich zobowiązań.

Kolumna 9 w KPiR: łączna kwota przychodu ujętego w kolumnie 7 i 8.

Zasady prowadzenia uproszczonej księgowości w formie KPiR regulują przepisy zawarte w UoR.