Podatek to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazywane na rzecz budżetu państwa.

  • Podatki nakładane są najczęściej na dochód, majątek lub wydatki.
  • Rozróżnia się dwa główne rodzaje podatku ze względu na stosunek przedmiotu – podatek bezpośredni i pośredni.
  • Świadczenia pieniężne według dochodów podatkowych określamy jako państwowe, samorządowe i wspólne.

Do pierwszej grupy zaliczamy podatek od towarów i usług, od giełd, od wzrostu wynagrodzeń oraz dywidendy. Samorządowe CŁO to m.in. podatek rolny, od nieruchomości, od posiadania psów, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także opłaty lokalne i skarbowe.

W kategorii wspólnych świadczeń zaliczyć można podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania świadczeń tytułem PIT obliczanego według progresywnej skali podatkowej, w formie ryczałtu, karty podatkowej, na zasadach ogólnych lub liniowo, czyli w wysokości 19% od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek od osób prawnych obciąża dochody, dlatego podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej.