Właściciel firmy, który zatrudnia pracowników, zobowiązany jest do dokonania rozliczenia ubezpieczeń społecznych.

Mowa tutaj o konieczności złożenia przez płatnika kompletnej dokumentacji rozliczeniowej, do których zalicza się:
– deklaracje rozliczeniowe
– odpowiednie imienne raporty miesięczne za dany miesiąc

Płatnik jest zobligowany do złożenia następujących dokumentów rozliczeniowych:
– deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
– imienny raport miesięczny o należnych składkach oraz wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA),
– imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach oraz przerwach w ich opłacaniu (ZUS RCA).
– kopie dokumentów rozliczeniowych złożonych do ZUS oraz dokumentów korygujących te dokumenty

Każdy płatnik składek ma obowiązek na bieżąco regulować należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Świadczeń Pomostowych formie bezgotówkowej, na zasadzie obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.