Wszyscy podatnicy osiągający dochód muszą opłacać składki na ZUS i składać deklaracje podatkowe. Mogą oni jednak skorzystać z ulg uprawniających do odliczenia składek społecznych od dochodu zmniejszając tym samym wysokość podatku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, natomiast jej 7,75% podlega odliczeniu od podatku dochodowego ( pozostałe 1,25% niepodlega odliczeniu oraz nie stanowi kosztu uzyskania przychodu).

Odliczenia składki zdrowotnej od podatku (mając dokumenty potwierdzające zapłatę składek) można dokonać na karcie podatkowej, zasadach ogólnych, jak również na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca ma za mały dochód oraz podatek na odliczenie składki zdrowotnej, może to zrobić w kolejnych miesiącach tego roku, przenosząc niewykorzystaną część składki.

Program Nowy Ład ma w planie zlikwidować możliwość odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej lub podatku liniowego nie będą mogli odliczać 7,75% składki zdrowotnej. Przedsiębiorca od dochodu przekraczającego 4242,38 zł zapłaci wyższą składkę niż obecnie. Jeśli suma wpłaconych składek zdrowotnych będzie wyższa niż roczna składka ustalona od podstawy to ubezpieczony może wnioskować o zwrot różnicy.

Podatnicy będący na karcie podatkowej będą płacić składki zdrowotne w wysokości 9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku.

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie będą posiadać minimalnej składki zdrowotnej, natomiast będą ją obliczać w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu przychodów.