Opracowanie odpowiedniego sprawozdania z działalności dotyczy głównie spółek prowadzących księgi rachunkowe. Co powinno zawierać?

Zarząd spółki zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z działalności w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Warto podkreślić, że sprawozdanie powinno zostać zaakceptowane przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (mówi o tym art. 228 Kodeksu spółek handlowych spółek handlowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 293 dla spółek akcyjnych).

Sprawozdanie z działalności spółki powinno być kompletne oraz rzetelnie sporządzone i gotowe do wglądu najpóźniej 15 dni przed spotkaniem w/w członków zarządu.

Po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności spółki należy złożyć go w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z takimi dokumentami jak:
– sprawozdanie finansowego;
– opinia biegłego rewidenta;
– odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników;

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie należy przesłać w sposób elektroniczny. Wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który umożliwia opatrzenie sprawozdania właściwym podpisem.