Czym jest PKWiU?

PKWiU to skrót nazwy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Została ona stworzona w celu ewidencji źródłowej oraz statystyki. Polska klasyfikacja jest połączona z międzynarodowymi klasyfikacjami. Celem powstania PKWiU jest także pomoc przy opodatkowaniu towarów i usług, podatku od osób prawnych i fizycznych, podatku dochodowego w formie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych, a także karty podatkowej. Może także…

Więcej

Zmiany w akcyzie od 2021 roku

Przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Zmiany prawdopodobnie wprowadzone zostaną 1 lutego 2021 roku i dotyczyć będą między innymi uproszczenia zasad monitorowania dostaw niektórych wyrobów akcyzowych. Poprawki w akcyzie będą o charakterze technicznym. Uproszczone mają zostać zasady monitorowania dostaw na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich…

Więcej

Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy prezentuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio: rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu…

Więcej