Zalety i wady podatku liniowego

Podatek liniowy jest sposobem rozliczania podatku, który zakłada, że wysokość należnej daniny jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Wykorzystuje się go do obliczania podstawy podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.  Jego stawka jest stała i wynosi 19%. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Więcej