Odrzucone sprawozdanie finansowe w powodów błędów w strukturze logicznej

Jednym z obowiązków podmiotów zobowiązanych do prowadzenie pełnej ewidencji księgowej jest sporządzanie oraz składanie sprawozdania finansowego we właściwym terminie. Od niedawna obowiązuje elektroniczna forma sprawozdań finansowych, które muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznej, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Więcej

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych dostarcza istotnych informacji w zakresie przepływów środków pieniężnych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie. Uwzględnia dane na temat źródeł oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych a także informuje o wszelkich zmianach zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych tym zdarzeniem.

Więcej

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego, które może zostać poddane badaniu biegłego rewidenta. Podmioty, których roczne sprawozdanie musi zostać poddane badaniu, wskazują przepisy ustawy o rachunkowości. Pierwszym etapem badania jest weryfikacja tego, czy jest ono sporządzone na bazie prawidłowo prowadzonej ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych oraz czy opracowana je zgodnie…

Więcej