Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy prezentuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio: rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu…

Więcej