Poznaj nowe technologie w księgowości!

Rezerwy na świadczenia pracownicze w postaci odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych czy nagród jubileuszowych musi tworzyć każda jednostka, chyba że jest z tego obowiązku ustawowo zwolniona lub zweryfikowała, że rezerwy aktuarialne są nieistotne bilansowo.

Zgodnie z ustawa o rachunkowości koszty świadczeń, na które pracownik pracuje przez dłuższy okres ponoszone są w okresie wypracowania, a nie tylko w momencie wypłaty. Rezerwy tworzone są, aby nowy zarząd czy inwestor nie byli zaskoczenie, że muszą realizować zaległe świadczenia na rzecz załogi.
Obowiązek tworzenia rezerw pracowniczych ma każda jednostka, z wyjątkiem:

 • jednostki mikro i małej, z wyłączeniem spółek kapitałowych, jawnych, komandytowo-akcyjnych i komandytowych
 • organizacji pozarządowej
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w RP
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzącego działalność pożytku publicznego

Rezerwy tworzone są na przyszłe świadczenia związane z bieżącą działalnością, czyli obowiązkowe świadczenia odroczenie takie jak:

 • odprawy emerytalno-rentowe
 • odprawy pośmiertne
 • niewykorzystany urlop. ale również
 • nagrody jubileuszowe
 • opieka medyczna po okresie zatrudnienia
 • ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia
 • odpisy na ZFŚS oraz inne tego typu