Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest obecnie potwierdzane w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Świadczeniobiorców). Dane tam zgromadzone są codziennie aktualizowane w oparciu o informacje przesłane z ZUS i KRUS. Co należy zrobić w przypadku, gdy system zawiedzie, a nasza osoba wyświetli się na kolor czerwony – bez prawa do bezpłatnego świadczenia?

W przypadku nagłej sytuacji świadczeniobiorca może złożyć pisemne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podstawę prawną do świadczeń.

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z zasady można potwierdzić za pomocą dokumentów np.:

1. Osoba zatrudniona na umowę o pracę → raport miesięczny ZUS RMUA + ZUS ZUA lub ZUS ZZA/ aktualne zaświadczenie z zakładu pracy/ legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą → aktualny dowód zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
3.Członek rodziny ubezpieczonego →  dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA)/ aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę/zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny/ + dla uczniów i studentów (18 – 26 lat) potrzebna jest legitymacja szkolna lub studencka.
4.Osoba dowolnie ubezpieczona → umowa z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + ZUS ZZA.
5.Osoba bezrobotna (zarejestrowana) → aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.
6. Osoba będąca na KRUS-ie → zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS.
7. Emeryt / rencista → legitymacja emeryta-rencisty, aktualne zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/ZER.
8. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty → zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.
9. Osoba posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych → decyzja wójta/burmistrza/prezydenta wydana na dany okres.
10. Osoba pobierająca zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński → zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.
11. Osoba przebywająca na ciągłym zwolnieniu lekarskim → zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.
12. Osoba uprawniona do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji → poświadczenie wydane przez NFZ/ certyfikat/ karta EKUZ.