Ulgą podatkową nazywamy przewidziane prawem zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Ulga nie możemy określić obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Warto podkreślić, że ulgi podatkowe mają charakter stymulacyjny, które mają zrekompensować pewnym grupom podmiotów koszty związane z określonymi prawnie kosztami. Ulgi podatkowe mogą przyjmować wiele form, uzależnionych od charakteru podstawy opodatkowania.

Podstawowe rodzaje ulg podatkowych to ulgi związane z Podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Za 2018 r. występowały i mają zastosowanie w 2019 r. następujące rodzaje odliczeń:
– Ulga rehabilitacyjna obejmująca także np. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy Inwalidztwa;
– Darowizny przekazane np. na cel kultu religijnego;
– Ulga internetowa, jednak w tym wypadku odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej;
– Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym do wysokości 5 718 zł;
– Ulga na działalność badawczo-rozwojową, obejmująca część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych;
– Ulga termomodernizacyjna, polegająca na odliczeniu od podstawy obliczania podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.