Umowa zlecenie to wciąż najbardziej popularna umowa cywilnoprawna, pomimo faktu, że obecnie przepisy prawne określają minimalną stawkę godzinową. W 2018 roku wynosiła ona 13,70 złotych za godzinę, a w 2019 r. została podniesiona do 14,70 zł za godzinę.

Umowa zlecenie to umowa regulowana przy pomocy kodeksu cywilnego – zleceniobiorcy nie obowiązują regulacje zapisane w kodeksie pracy, a  jedynie prawa wynikające bezpośrednio z treści umowy. Dokument powinien zostać zawarty na piśmie i zawierać opis przedmiotu zlecenia, czyli czynności, którą zleceniobiorca będzie wykonywał na rzecz zleceniodawcy. 

Zatrudnienie zleceniobiorcy na podstawie umowy zlecenie rodzi na zleceniodawcy obowiązek naliczenia i odprowadzenia za niego składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia, którego kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa. Dodatkowo do ubezpieczeń ZUS nie trzeba również zgłaszać zatrudnionych na umowę zlecenie studentów w wieku do 26 lat.