Kodeks Pracy określa, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pewnego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy oraz pod jego kierownictwem, a także w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Zatrudnienie takie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, czego nie można zastąpić umową cywilnoprawną.

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych reguluje Kodeks Cywilny. Umowę cywilną od umowy o pracę rozróżnia przede wszystkim brak podporządkowania wykonawcy osobie powierzającej jej pracę. Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie podlega przełożonym tak, jak pracownik.

W przypadku, gdy pracodawca wykorzystuje umowy cywilnoprawne tam, gdzie powinna zostać zawarta umowę o pracę, grozi mu kara grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Umowa zlecenie – umowa zawierana na określony czas. Określa konkretny produkt bądź usługę, którą musi wykonać pracownik. Umowa taka może być odpłatna lub nieodpłatna zależnie od woli stron. Umowa zlecenie może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron.

Umowa o dzieło – dotyczy jednorazowego wykonania dzieła, które jest określeniem rezultatu. Osoba, która przyjmuje daną umowę musi samodzielnie wykonać dzieło i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za jego wady.