Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dyrektywa „Work-life balance”) państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia zmian w zakresie przepisów Kodeksu Pracy.

Celem wdrażanych rozwiązań jest:

  • dążenie do równowagi między kobietami oraz mężczyznami w obszarze rynku pracy
  • ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym

Dyrektywa przewiduje wiele rozwiązań, które zgodnie z założeniami powinny zostać wprowadzone do sierpnia 2022 roku przez państwa członkowskie.

Wpływ dyrektywy work-life balance na Kodeks Pracy – jakie rozwiązania są planowane?

  1. Wprowadzenie 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dostępnego dla każdego z rodziców (bez możliwości przenoszenia) do wykorzystania do 8 roku życia dziecka.
  2. Wydłużenie wymiaru urlopu opiekuńczego do 5 dni roboczych w roku.
  3. Wprowadzenie prawa do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.
  4. Umożliwienie pracownikom wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.