Definicja środka trwałego wraz z przykładami. Instrukcja dokonywania wyceny środka trwałego w zależności od sposobu jego nabycia.

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku osoby fizycznej, która przeznaczy je na poczet prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wynajmuje lub wydzierżawia. Przykładami środków trwałych są: sprzęt komputerowy, środki transportu, grunty, lokale czy maszyny.

Przyjęło się, że wartość środków trwałych na początku nie powinna przekraczać 10 000 zł, a ich zdatność do użycia powinna przekraczać rok.

Ustalenie początkowej wartości środka trwałego

Dokonanie wyceny początkowej środka trwałego zależy między innymi od sposobu jego nabycia.

– środki trwałe zakupione – wycenia się na podstawie ceny zakupu,
– środki trwałe, za które przedsiębiorca zapłacił częściowo (pozostała kwota to darowizna) wycenia się zgodnie z ceną zakupu,
– środki trwałe pozyskane na drodze darowizny lub spadku – wycenia się na podstawie ceny rynkowej z dnia nabycia,
– środki wytworzone przez osobę fizyczną wyceniane są na podstawie kosztów jego wytworzenia: materiał, koszt pracy obcej.