Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy prezentuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:

  1. rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  4. z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów implikuje inny try zakończenia stosunku pracy. Co ważne:

  • pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia,
  • pracodawca musi zachować zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia.

Po ustaleniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mi dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.